Regulamin

§1

 1. Serwis FabrykaRozwiazan.pl stworzony został m.in., aby umożliwić swoim użytkownikom:

§2

 1. Dostęp do serwisu FabrykaRozwiazan.pl jest bezpłatny tak jak i dostęp do przykładowych rozwiązań.
  Użycie serwisu wiąże się z jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.

§4

Wraz z dostępem do określonego rozwiązania użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z rozwiązania w celu:

Serwis FabrykaRozwiazan.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania rozwiązań.

§5

 1. W momencie potwierdzenia zamówienia tj. wpisania adresu e-mail w formularzu na jednej ze stron serwisu FabrykaRozwiazan.pl użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis FabrykaRozwiazan.pl w celach statystycznych i marketingowych.
 2. Gromadzone przez serwis dane nie bedą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika.

§6

 1. Serwis FabrykaRozwiazan.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności treści rozwiązań, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu FabrykaRozwiazan.pl, wyłączając te, które stanowią odrebną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które serwis FabrykaRozwiazan.pl dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

§7

 1. Użytkownik serwisu FabrykaRozwiazan.pl uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.
 2. Podmiot uprawniony, o którym mowa w punkcie 1 to serwis FabrykaRozwiazan.pl

§8

 1. Każdy z użytkowników serwisu FabrykaRozwiazan.pl zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiazującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
  1. powstrzymywania sie od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystanie z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  3. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.
 2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) .
 3. Zabrania się rozpowszechniania:
  1. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§9

 1. W uzasadnionych przypadkach Serwis FabrykaRozwiazan.pl może odmówić dostępu do określonej usługi.

§10

 1. Serwisowi FabrykaRozwiazan.pl przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.
 2. Serwis FabrykaRozwiazan.pl zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad korzystania z serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczyć to może zmiany wysokości opłat za dostarczane usługi.
 3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacja.

§11

 1. Serwis FabrykaRozwiazan.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów informacyjnych i reklamowych umieszczonych w serwisie i pochodzących od osób trzecich.
 2. Serwis FabrykaRozwiazan.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez serwis.

§12

 1. Serwis FabrykaRozwiazan.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją FabrykaRozwiazan.pl co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 2. Serwis nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i nie jest odpowiedzialny za należytą jakość towarów i usług. Nie jest także odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§13

 1. Serwis FabrykaRozwiazan.pl nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
 2. Serwis FabrykaRozwiazan.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.
 3. Serwis FabrykaRozwiazan.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym funkcjonowaniem usług dostarczanych na rzecz FabrykaRozwiazan.pl przez firmy trzecie w szczególności firmy hostingowe, operatorów komórkowych i operatorów usług sms service

§14

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 stycznia 2008 r.